Stavba „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ je součástí vnitrostátního III. tranzitního železničního koridoru - západní část. Stavba je v souladu s vládním usnesením č. 885 ze dne 13. července 2005 a zapadá rovněž do koncepce transevropských dopravních sítí dle rozhodnutí Evropské komise. Je řešena v souladu s požadavky interoperability pro evropské železniční sítě. Přípravnou dokumentaci a projekt stavby zpracovala akciová společnost SUDOP Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaná realizace: 2013 - 2018

 

Popis stavby: Stavba řeší modernizaci tratě, vedené z Rokycan až k zastávce Ejpovice převážně po stávajícím drážním tělese. Mezi Ejpovicemi a zastávkou Plzeň Doubravka je pak řešena přeložka trati zcela mimo stávající trasu a trať míjí žst. Chrást u Plzně. Přeložka je vedena ve shodě s výhledovou polohou VRT po nových pozemcích, pod terénními útvary Homolka a Chlum je vedena v tunelech. Délka dvou jednokolejných tunelů od východního portálu k západnímu portálu činí 4.150 m. Délka trati se tím zkrátí o cca 6 100 m. Od zastávky Plzeň Doubravka do žst. Plzeň hl.n. je využita stávající trasa trati. Technické parametry modernizované trati byly voleny s ohledem na budoucí využití tunelového úseku pro VRT. Napojení koridorové trati směrem do ŽST Chrást u Plzně (dále až do Radnic) bude zachováno jako jednokolejné, odbočení bude provedeno z nově vybudované žst. Ejpovice.

 

Účelem stavby je především dosažení vyšších technických parametrů koridorové trati, vč. zkrácení jízdní doby vlaků a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Současně dojde ke zvýšení komfortu pro cestující. Bude dosaženo požadované přechodnosti kolejových vozidel v traťové třídě D4 UIC, ložné míry UIC – GC, zajištění požadované propustnosti modernizací stávajícího zabezpečovacího zařízení a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty 160 km/h. Ve výhledu je pak uvažováno s rychlostí až 200 km/h, a to od místa předpokládaného napojení VRT do konvenční trati až k západnímu portálu tunelu, což představuje úsek dlouhý přibližně 4 km.

Navrženým směrovým a výškovým vedením trasy a z toho vyplývajícími stavebními úpravami se podařilo dosáhnout v  úseku Rokycany – Ejpovice traťovou rychlost 120 km/h a na přeložce z Ejpovic 160 km/h pro klasické vozové jednotky a rychlosti 160 km/h pro jednotky s naklápěcími skříněmi v celém úseku. V úseku trati před vjezdem do železničního uzlu Plzeň, kde dojde k poklesu traťové rychlosti v návaznosti na přechod do rychlosti 80 km/h, která je uvažována jako minimální pro průjezd železničním uzlem Plzeň po jeho modernizaci. V současnosti je při vjezdu do uzlu rychlost omezena až na 20 km/h.

Prioritním cílem koridorových staveb na rameni z Prahy do Plzně je dosáhnout jízdní doby pod 1 hodinu z hlavního nádraží v Praze na hlavní nádraží v Plzni a též v opačném směru. V samotném úseku Rokycany – Plzeň se předpokládá oproti stávajícímu stavu časová úspora pro vlaky R a Sp cca 9 minut.

Stěžejní záležitostí je výstavba dvou jednokolejných tunelů, propojených mezi sebou spojovacími chodbami. V rámci stavby budou rovněž postaveny nové nebo rekonstruovány stávající mosty a propustky. 

Komfort cestujících bude zvýšen zejména výstavbou nových nástupišť s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, nástupiště budou s bezbariérovým přístupem a budou opatřena pruhy pro slabozraké. Stanice a zastávky budou vybaveny novým osvětlením a informačním zařízením pro cestující.

Pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železničního provozu bude provedena výstavba nového staničního a traťového zabezpečovacího zařízení s možností dálkového ovládání a tomu odpovídající výstavba sdělovacího a přenosového zařízení. Předpokládá se, že provoz bude řízen dispečerem ze žst Rokycany, v budoucnosti pak z centrálního pracoviště v Praze.

Zvláštní pozornost byla věnována zabezpečení provozu v tunelu. Návrh technologického vybavení tunelu a požárně-technického řešení odpovídá všem požadavkům našich norem a předpisů, včetně TSI.

Součástí stavby je i rekonstrukce a výstavba nového trakčního vedení, rekonstrukce osvětlení stanic a zastávek a výstavba elektrického ohřevu výhybek na vybraných výměnách včetně navazující dispečerské řídící techniky silnoproudu.

Součástí stavby je dále výstavba protihlukových stěn, navržených podle hlukové studie a případné provedení individuálních protihlukových opatření.

INFORMACE O STAVBĚ