Březen 2017

- Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall. Dále probíhají práce na pokládce odvodňovacích žlabů a výstavbě gabionových opěrných zdí.

- V březnu bylo vyraženo 434 m a postaveno 217 prstenců.

- Pokračují razicí a vyztužovací práce na propojkách č. 1 a 2 z JTT.

Únor 2017

-Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowal

- Probíhají práce na pokládce odvodňovacích žlabech a výstavba gabionových opěrných zdí.

-Dále probíhají práce na budování podzemních stěn (garáží) v oblasti mezi vrchy Homolka a Chlum.

-Začaly práce na budování propojky č.1 z JTT.

Leden 2017

- Železniční spodek, traťový úsek Ejpovice – Doubravka-Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall.

-Železniční most v ev. km 100,182 - Mostní objekt je dokončen, včetně pokládky systému vodotěsné izolace a osazení ocelového zábradlí, zásyp opěr je proveden v plném rozsahu až pod dolní úroveň ZKPP.

- V lednu bylo vyraženo 374 m a postaveno 187 prstenců. Proběhla injektáž prvních dvou propojek. Dále probíhají práce na budování podzemních stěn (garáží) v oblasti mezi vrchy Homolka a Chlum.

Prosinec 2016

-Železniční most v ev. km 100,182-Mostní objekt je dokončen, včetně pokládky systému vodotěsné izolace a osazení ocelového zábradlí, zásyp opěr je proveden v plném rozsahu až pod dolní úroveň ZKPP.

-V prosinci bylo vyraženo 520 m a postaveno 260 prstenců.  V období mezi svátky byla prováděna kontrola a výměna řezných nástrojů a údržba stroje.

- Pokračují sanační práce průsaků podzemních vod. Začala betonáž invertu od budoucí první propojky (cca ring 230) směrem k vjezdovému portálu. V tuto chvíli zbývá vybetonovat k portálu asi 50m.

Listopad 2016

-Železniční most v ev. km 100,182 - Provedeny všechny betonové konstrukce včetně říms, probíhá pokládka systému vodotěsné izolace a zpětné zásypy, zahájena výroba ocelového zábradlí.

-Zárubní zeď v km 100,270 – 100,395  vlevo- Zeď je dokončena včetně obkladů, zábradlí a parkových úprav za jejím rubem, byly provedeny úpravy vyústění drenáží v návaznosti na železniční spodek před lícem.

- V listopadu bylo vyraženo 382 m tunelu a postaveno 181 prstenců.

Říjen 2016

- Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall.

-Zárubní zeď v km 100,270 – 100,395  vlevo - Zeď je dokončena včetně obkladů, zábradlí a parkových úprav za jejím rubem, probíhají úpravy návazností na odvodnění železničního spodku před lícem.

- V říjnu bylo vyraženo 272 m a postaveno 136 prstenců.

- Pokračují sanační práce průsaků podzemních vod JTT

Září 2016

- Železniční most v ev. km 106,592 - Dokončeny terénní úpravy pod mostem, včetně šachet a skluzů odvodnění, osazeno zábradlí podél Potoční ulice.

-Tunely Homolka – hloubená část, vjezdový portál  - Dokončena konstrukce z popílkobetonu, včetně odvodnění a krycí betonové desky.

- Tunely Homolka – ražená část, severní tunel - Byly dokončeny montážní práce na TBM. Proběhly zkoušky jednotlivých strojních systémů a koncem měsíce začala ražba severní tunelové roury.

- Začaly sanační práce průsaků podzemních vod, prováděly se odvodňovací vrty pro snížení HPV v úvodním úseku tunelu.

Srpen 2016

-Tunely Homolka – hloubená část, vjezdový portál  - Probíhaly práce na bednění a zalívaní prostoru mezi hloubenými částmi jižního a severního tunelu a obvodovými stěnami stavební jámy výplňovou (přitěžovací) konstrukcí ze stabilizátu ECKG. K poslednímu srpnovému dnu byla konstrukce skoro celá zalitá, zbývá posledních pár desítek centimetrů (výše zalití 8,9 m, dokončeno 1.9.2016).

-Tunely Homolka – ražená část, severní tunel   - V průběhu měsíce srpna probíhala demontáž a přesun částí TBM před vjezdový portál. Všechny návěsy už jsou přemístěny v severní kolíbce, resp. závěsu kolíbky. Dále začaly práce na 1. „garáži č.26“, vybudování zařízení staveniště včetně sil pro stabilizační suspenzi a začalo samotné hloubení garáže

Červenec 2016

-Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall.

-Železniční spodek, traťový úsek Doubravka – Plzeň - Dokončovací práce na spodku typu terénní úpravy.

-Nástupiště v zastávce Plzeň – Doubravka - Pokládka nástupištních desek, dlažby, zábradlí a orientačního systému.

Červen 2016

Plánovaná prorážka prvního tubusu

Pokládka kolejového svršku v úseku Doubravka - Plzeň

Ukončení výluky 2. traťové koleje

Květen 2016

Montáž panelů PHS v úseku Doubravka - Plzeň

Příprava pro pokládku kolejového roštu

Dokončovací práce na mostech v úseku Doubravka—Plzeň

Duben 2016

Nepřetržitá výluka koleje č. 2 v úseku Chrást – Plzeň

Vyraženo 230m tunelu, tj. v průměru 7,7 m za den

Na vjezdovém portále probíhají práce na kolíbce STT pro start TBM a na definitivní hloubené konstrukci STT kolem budoucích prstenců před raženým portálem

Údržba provizorního dopravního značení pro zajištění výjezdů ze stavby, uzavírek a záborů komunikací v oblastech - Kyšice, Dýšina a Plzeň Doubravka

Březen 2016

Zahájení nepřetržité výluky koleje č. 2 v úseku Chrást – Plzeň

Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall

Snesení kolejového roštu, odtěžení kolejového lože a demontáže kolejových polí v km 100,601 - 100,350

Práce na podpovrchovém odvodnění a odtěžení na zemní pláň

vyraženo 224 m tunelu, tj. v průměru 7,2 m za den

Únor 2016

Příprava na nepřetržitou výluku koleje č. 2 v úseku Chrást - Plzeň

Vyraženo 124 m tunelu, tj. v průměru 4,3 m za den

Ražba byla přerušena z důvodu přestrojení stroje TBM  na hard rock mode v termínu

Probíhá výroba jednotlivých oken v rámci IPO

Proběhla demolice stávajícího přístřešku v zast. Dýšina, vybetonování základu a montáž ocelové konstrukce přístřešku

Leden 2016

Příprava na nepřetržitou výluku koleje č. 2 v úseku Chrást - Plzeň

Vybetonovány všechny segmenty Zárubní zdi v km 100,270 – 100,395  vlevo, připravuje se instalace odvodnění a zásyp zdi

vyraženo 200 m tunelu, tj. v průměru 6,5 m za den

Prosinec 2015

Finální terénní úpravy a dokončování drážních stezek v úseku Plzeň - Doubravka

vyraženo 176 m tunelu, tj. v průměru 5,7 m za den

Budování Zárubní zďi v km 100,270 – 100,395 vlevo

Obnovení dvoukolejného provozu na mostě v ev. km 106,592

Obnovení dvoukolejného provozu na mostě v ev. km 108,120

Listopad 2015

Ukončení výluku na Doubravce

Montáž PHS na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Říjen 2015

Dokončovací práce na železničním svršku na Doubravce

Dokončující práce na nástupišti na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Září 2015

Práce na železničním svršku na Doubravce

Montáž PHS na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Srpen 2015

Práce na železničním svršku na Doubravce

Montáž PHS na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Červenec 2015

Dokončovací práce na železničním svršku

Montáž PHS na Doubravce

Demontáž nástupiště na Doubrace

Hloubení zářezu u Kyšic

Červen 2015

Přípravné práce před výlukou

Terénní úpravy podél trati a osetí

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Květen 2015

Přípravné práce před výlukou

Terénní úpravy podél trati a osetí

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Duben 2015

Dokončovací práce na železničním svršku

Terénní úpravy podél trati a osetí

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Březen 2015

Osazení výhybek v Ejpovicích

Práce na mostě přes Úslavu

Kácení u výjezdového portálu v Plzni na Doubravce

Hloubení zářezu u Kyšic

Únor 2015

Zahájení ražeb na tunelu Ejpovice

Zahájení jarní výluky

Kácení u výjezdového portálu v Plzni na Doubravce

Hloubení zářezu u Kyšic

Leden 2015

Dokončení protihlukových stěn v Ejpovicích

Příprava na jarní výluku

Dokončení výsypky

Kompletace TBM a spuštění TBM

Prosinec 2014

Ukončení výluky 15.12.2014

Montáž TBM

Dokončení přeložky komunikace u Kyšic

Zprovoznění výstavby ostrovního nástupiště v Ejpovicích

Zprovoznění podchodů v Ejpovicích a na Klabavě

Listopad 2014

Montáž TBM

Pokládka nových kolejí a výhybek

Pokládka živice na mostě u Kyšic

Dokončení výstavby ostrovního nástupiště v Ejpovicích

Příprava na otevření infocentra 4.12.2014

Říjen 2014

Příprava podloží pro TBM

Příprava pražcového podloží

Zářez má již téměř svoji podobu

Začátek výstavby ostrovního nástupiště v Ejpovicích

Dokončení podchodů v Ejpovicích a na Klabavě

Září 2014

Dokončení protihlukové stěny v Rokycanech

Základy trakčních stožárů jsou již hotové

Most v Ejpovicích má již svoji budoucí podobu

Gabiónové stěny v zářezu u Kyšic rostou

Podkladní asfaltová vrstva pod první kolejí položena

Srpen 2014

Nová trať funguje na výbornou

Klenba v Ejpovicích se už uzavírá

Montáže trativodů

Hloubení podchodů v Ejpovicích a na Klabavě

Přípravné práce pro PHS v Ejpovicích

Červenec 2014

Druhá polovina mostu v Ejpovicích má již nové základy

Proběhlo snesení druhé koleje v úseku Rokycany Ejpovice

Zářez u Kyšic již získává svoji podobu

Protihlukové stěny v Ejpovicích a Rokycanech jsou už u konce

Nová nástupiště jsou již v provozu

Červen 2014

Ukončení výluky

Dokončení protihlukové stěny v Rokycanech

Pokládka kolejí v úseku Rokycany Ejpovice

Dokončení první etapy mostu v Ejpovicích

Dokončení první etapy nástupišť v Ejpovicích a na Klabavě

Květen 2014

Začínáme hloubit zářez u Kyšic

Příprava kolejového spodku

Ozelenění zářezu Klabava

Dokončení provozní budovy v Ejpovicích.

Otevření infocentra v areálu I.P.P.E. s.r.o.

Duben 2014

Vrtání pilot u portálu u Kyšic

Ejpovická budova má již svojí finální podobu

Archeologové stále provádí výzkum

Příprava železničního spodku v zářezu Klabava

Betonáž podchodu na Klabavě

Březen 2014

Začalo vrtání pilot u vjezdových portálů

Výstavba výpravní budova v Ejpovicích je již u konce

Výstavba podchodu v Ejpovicích je v plném proudu

Začne betonáž podchodu na Klabavě

Zářez Klabava má téměř již svoji podobu

Únor 2014

Práce na mostě v Ejpovicích jsou v plném proudu

Demontáž kolejových polí v Rokycanech

Zářez Klabava je již téměř u konce

Stále probíhá archeologický výzkum

Leden 2014

Zahájena výstavba nové výpravní budovy v zastávce Ejpovice

Demontáž části kolejového svršku v úseku Ejpovice Rokycany

Demontáž trakčního vedení a výstavba nového trakčního vedení

Zahájeny přípravy na opravu železničního mostu v Ejpovicích

Prosinec 2013

Výkop přeložky Klabava

Betonáž nových patek pro stožáry trakčního vedení

Setkání s občany v Klabavě

Stále probíhá archeologický výzkum

Listopad 2013

Hloubení zářezu na přeložce Ejpovice

Slavnostní zahájení stavby

Demontáž přístřešku v zastávce Ejpovice

Setkání s občany v Ejpovicích

Kácení stromů Ejpovice—Dýšina

Betonáž nových patek pro stožáry trakčního vedení

Říjen 2013

Kácení dřevin u stanice Ejpovice

Září 2013

Omezení zemních prací z důvodu archeologického výzkumu

Více zde

Vytyčování budoucí trasy

Skrývání ornice u Klabavy

Skrývaní ornice pod Kyšicemi

Srpen 2013

Stavba zahájena

Umístění informačních billboardů

PRŮBĚH VÝSTAVBY