Leden 2018

Dokončování systému geowall v zářezu u Kyšic

Finalizace propojek

Montáž odvodňovacích žlabů v zářezu

Prosinec 2017

Demontáž pásového dopravníku pro odvoz rubaniny vč. výsipky

Probíhá realizace propojek

Dokončování systému geowall v zářezu u Kyšic

Realizace oplocení nad zářezem

Listopad 2017

Dokončovaní stříkaných betonů v zářezu u Kyšic

Demontáž razícího stroje Viktrorka

Probíhá realizace propojek

Říjen 2017

Demontáž razícího stroje Viktrorka

7.10.2017 prorážka severního tunelu Ejpovice

Pokládka prvních metrů kolejí směrem od Rokycan

Demontáž přístupových komunikací pro odvoz rubaniny

Září 2017

Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall. Příprava zemních plán a pokládka konstrukcí železničního svršku. Dále probíhají práce na pokládce odvodňovacích žlabů a výstavbě gabionových opěrných zdí

V září bylo vyraženo 262 m a postaveno 130 prstenců

Na výjezdovém portále proběhla výstavba dvou betonových pásů. Dne 26.9. proběhla „malá prorážka" severní tunelové trouby

Srpen 2017

V oblasti u výjezdového portálu je již vyhotovený zkušební úsek kabelovodů

Montáž kozlíků (nosné konstrukce) pro osazení konzol trakčního vedení

Údržba provizorního dopravního značení pro zajištění výjezdů ze stavby, uzavírek a záborů komunikací v oblastech - Kyšice, Dýšina

Červenec 2017

V červenci bylo vyraženo 240 m a postaveno 120 prstenců

V oblasti u výjezdového portálu se provádí zkušební část kabelovodů

Pokračují razicí a vyztužovací práce, práce na izolacích a definitivním ostění

Červen 2017

Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall. Dále probíhají práce na pokládce odvodňovacích žlabů a výstavbě gabionových opěrných zdí. Zpevnění koryta lomovým kamenem

vyztužovací práce na propojkách. Začaly práce na hydroizolaci a definitivním ostění

Květen 2017

V květnu bylo vyraženo 272 m a postaveno 135 prstenců. Od 15.5.2017 probíhala odstávka z důvodu přestrojování tunelovacího stroje ze zeminového módu do módu skalního. Přestrojený stroj se znovu rozjel 29.5.2017.

Pokračují sanační práce průsaků podzemních vod nad invertem, na nejvíce postižených místech v tunelu

Oprava komunikací poničených výstavbou. Čištění příkopů a úprava krajnic.

Duben 2017

Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall. Dále probíhají práce na pokládce odvodňovacích žlabů a výstavbě gabionových opěrných zdí.

V dubnu bylo vyraženo 444 m a postaveno 222 prstenců. Z důvodu podcházení razicího štítu pod ulici Hlavní byly na povrchu uskutečněny dopravní opatření (mostní provizorium). V době zastávek v „garážích" proběhly sanace průsaků podzemních vod.

Pokračují razicí a vyztužovací práce na propojkách.

Březen 2017

- Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall. Dále probíhají práce na pokládce odvodňovacích žlabů a výstavbě gabionových opěrných zdí.

- V březnu bylo vyraženo 434 m a postaveno 217 prstenců.

- Pokračují razicí a vyztužovací práce na propojkách č. 1 a 2 z JTT.

Únor 2017

-Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowal

- Probíhají práce na pokládce odvodňovacích žlabech a výstavba gabionových opěrných zdí.

-Dále probíhají práce na budování podzemních stěn (garáží) v oblasti mezi vrchy Homolka a Chlum.

-Začaly práce na budování propojky č.1 z JTT.

Leden 2017

- Železniční spodek, traťový úsek Ejpovice - Doubravka-Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall.

-Železniční most v ev. km 100,182 - Mostní objekt je dokončen, včetně pokládky systému vodotěsné izolace a osazení ocelového zábradlí, zásyp opěr je proveden v plném rozsahu až pod dolní úroveň ZKPP.

- V lednu bylo vyraženo 374 m a postaveno 187 prstenců. Proběhla injektáž prvních dvou propojek. Dále probíhají práce na budování podzemních stěn (garáží) v oblasti mezi vrchy Homolka a Chlum.

Prosinec 2016

-Železniční most v ev. km 100,182-Mostní objekt je dokončen, včetně pokládky systému vodotěsné izolace a osazení ocelového zábradlí, zásyp opěr je proveden v plném rozsahu až pod dolní úroveň ZKPP.

-V prosinci bylo vyraženo 520 m a postaveno 260 prstenců.  V období mezi svátky byla prováděna kontrola a výměna řezných nástrojů a údržba stroje.

- Pokračují sanační práce průsaků podzemních vod. Začala betonáž invertu od budoucí první propojky (cca ring 230) směrem k vjezdovému portálu. V tuto chvíli zbývá vybetonovat k portálu asi 50m.

Listopad 2016

-Železniční most v ev. km 100,182 - Provedeny všechny betonové konstrukce včetně říms, probíhá pokládka systému vodotěsné izolace a zpětné zásypy, zahájena výroba ocelového zábradlí.

-Zárubní zeď v km 100,270 - 100,395  vlevo- Zeď je dokončena včetně obkladů, zábradlí a parkových úprav za jejím rubem, byly provedeny úpravy vyústění drenáží v návaznosti na železniční spodek před lícem.

- V listopadu bylo vyraženo 382 m tunelu a postaveno 181 prstenců.

Říjen 2016

- Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall.

-Zárubní zeď v km 100,270 - 100,395  vlevo - Zeď je dokončena včetně obkladů, zábradlí a parkových úprav za jejím rubem, probíhají úpravy návazností na odvodnění železničního spodku před lícem.

- V říjnu bylo vyraženo 272 m a postaveno 136 prstenců.

- Pokračují sanační práce průsaků podzemních vod JTT

Září 2016

- Železniční most v ev. km 106,592 - Dokončeny terénní úpravy pod mostem, včetně šachet a skluzů odvodnění, osazeno zábradlí podél Potoční ulice.

-Tunely Homolka - hloubená část, vjezdový portál  - Dokončena konstrukce z popílkobetonu, včetně odvodnění a krycí betonové desky.

- Tunely Homolka - ražená část, severní tunel - Byly dokončeny montážní práce na TBM. Proběhly zkoušky jednotlivých strojních systémů a koncem měsíce začala ražba severní tunelové roury.

- Začaly sanační práce průsaků podzemních vod, prováděly se odvodňovací vrty pro snížení HPV v úvodním úseku tunelu.

Srpen 2016

-Tunely Homolka - hloubená část, vjezdový portál  - Probíhaly práce na bednění a zalívaní prostoru mezi hloubenými částmi jižního a severního tunelu a obvodovými stěnami stavební jámy výplňovou (přitěžovací) konstrukcí ze stabilizátu ECKG. K poslednímu srpnovému dnu byla konstrukce skoro celá zalitá, zbývá posledních pár desítek centimetrů (výše zalití 8,9 m, dokončeno 1.9.2016).

-Tunely Homolka - ražená část, severní tunel   - V průběhu měsíce srpna probíhala demontáž a přesun částí TBM před vjezdový portál. Všechny návěsy už jsou přemístěny v severní kolíbce, resp. závěsu kolíbky. Dále začaly práce na 1. „garáži č.26", vybudování zařízení staveniště včetně sil pro stabilizační suspenzi a začalo samotné hloubení garáže

Červenec 2016

-Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall.

-Železniční spodek, traťový úsek Doubravka - Plzeň - Dokončovací práce na spodku typu terénní úpravy.

-Nástupiště v zastávce Plzeň - Doubravka - Pokládka nástupištních desek, dlažby, zábradlí a orientačního systému.

Červen 2016

Plánovaná prorážka prvního tubusu

Pokládka kolejového svršku v úseku Doubravka - Plzeň

Ukončení výluky 2. traťové koleje

Květen 2016

Montáž panelů PHS v úseku Doubravka - Plzeň

Příprava pro pokládku kolejového roštu

Dokončovací práce na mostech v úseku Doubravka-Plzeň

Duben 2016

Nepřetržitá výluka koleje č. 2 v úseku Chrást - Plzeň

Vyraženo 230m tunelu, tj. v průměru 7,7 m za den

Na vjezdovém portále probíhají práce na kolíbce STT pro start TBM a na definitivní hloubené konstrukci STT kolem budoucích prstenců před raženým portálem

Údržba provizorního dopravního značení pro zajištění výjezdů ze stavby, uzavírek a záborů komunikací v oblastech - Kyšice, Dýšina a Plzeň Doubravka

Březen 2016

Zahájení nepřetržité výluky koleje č. 2 v úseku Chrást - Plzeň

Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall

Snesení kolejového roštu, odtěžení kolejového lože a demontáže kolejových polí v km 100,601 - 100,350

Práce na podpovrchovém odvodnění a odtěžení na zemní pláň

vyraženo 224 m tunelu, tj. v průměru 7,2 m za den

Únor 2016

Příprava na nepřetržitou výluku koleje č. 2 v úseku Chrást - Plzeň

Vyraženo 124 m tunelu, tj. v průměru 4,3 m za den

Ražba byla přerušena z důvodu přestrojení stroje TBM  na hard rock mode v termínu

Probíhá výroba jednotlivých oken v rámci IPO

Proběhla demolice stávajícího přístřešku v zast. Dýšina, vybetonování základu a montáž ocelové konstrukce přístřešku

Leden 2016

Příprava na nepřetržitou výluku koleje č. 2 v úseku Chrást - Plzeň

Vybetonovány všechny segmenty Zárubní zdi v km 100,270 - 100,395  vlevo, připravuje se instalace odvodnění a zásyp zdi

vyraženo 200 m tunelu, tj. v průměru 6,5 m za den

Prosinec 2015

Finální terénní úpravy a dokončování drážních stezek v úseku Plzeň - Doubravka

vyraženo 176 m tunelu, tj. v průměru 5,7 m za den

Budování Zárubní zďi v km 100,270 - 100,395 vlevo

Obnovení dvoukolejného provozu na mostě v ev. km 106,592

Obnovení dvoukolejného provozu na mostě v ev. km 108,120

Listopad 2015

Ukončení výluku na Doubravce

Montáž PHS na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Říjen 2015

Dokončovací práce na železničním svršku na Doubravce

Dokončující práce na nástupišti na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Září 2015

Práce na železničním svršku na Doubravce

Montáž PHS na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Srpen 2015

Práce na železničním svršku na Doubravce

Montáž PHS na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Červenec 2015

Dokončovací práce na železničním svršku

Montáž PHS na Doubravce

Demontáž nástupiště na Doubrace

Hloubení zářezu u Kyšic

Červen 2015

Přípravné práce před výlukou

Terénní úpravy podél trati a osetí

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Květen 2015

Přípravné práce před výlukou

Terénní úpravy podél trati a osetí

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Duben 2015

Dokončovací práce na železničním svršku

Terénní úpravy podél trati a osetí

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Březen 2015

Osazení výhybek v Ejpovicích

Práce na mostě přes Úslavu

Kácení u výjezdového portálu v Plzni na Doubravce

Hloubení zářezu u Kyšic

Únor 2015

Zahájení ražeb na tunelu Ejpovice

Zahájení jarní výluky

Kácení u výjezdového portálu v Plzni na Doubravce

Hloubení zářezu u Kyšic

Leden 2015

Dokončení protihlukových stěn v Ejpovicích

Příprava na jarní výluku

Dokončení výsypky

Kompletace TBM a spuštění TBM

Prosinec 2014

Ukončení výluky 15.12.2014

Montáž TBM

Dokončení přeložky komunikace u Kyšic

Zprovoznění výstavby ostrovního nástupiště v Ejpovicích

Zprovoznění podchodů v Ejpovicích a na Klabavě

Listopad 2014

Montáž TBM

Pokládka nových kolejí a výhybek

Pokládka živice na mostě u Kyšic

Dokončení výstavby ostrovního nástupiště v Ejpovicích

Příprava na otevření infocentra 4.12.2014

Říjen 2014

Příprava podloží pro TBM

Příprava pražcového podloží

Zářez má již téměř svoji podobu

Začátek výstavby ostrovního nástupiště v Ejpovicích

Dokončení podchodů v Ejpovicích a na Klabavě

Září 2014

Dokončení protihlukové stěny v Rokycanech

Základy trakčních stožárů jsou již hotové

Most v Ejpovicích má již svoji budoucí podobu

Gabiónové stěny v zářezu u Kyšic rostou

Podkladní asfaltová vrstva pod první kolejí položena

Srpen 2014

Nová trať funguje na výbornou

Klenba v Ejpovicích se už uzavírá

Montáže trativodů

Hloubení podchodů v Ejpovicích a na Klabavě

Přípravné práce pro PHS v Ejpovicích

Červenec 2014

Druhá polovina mostu v Ejpovicích má již nové základy

Proběhlo snesení druhé koleje v úseku Rokycany Ejpovice

Zářez u Kyšic již získává svoji podobu

Protihlukové stěny v Ejpovicích a Rokycanech jsou už u konce

Nová nástupiště jsou již v provozu

Červen 2014

Ukončení výluky

Dokončení protihlukové stěny v Rokycanech

Pokládka kolejí v úseku Rokycany Ejpovice

Dokončení první etapy mostu v Ejpovicích

Dokončení první etapy nástupišť v Ejpovicích a na Klabavě

Květen 2014

Začínáme hloubit zářez u Kyšic

Příprava kolejového spodku

Ozelenění zářezu Klabava

Dokončení provozní budovy v Ejpovicích.

Otevření infocentra v areálu I.P.P.E. s.r.o.

Duben 2014

Vrtání pilot u portálu u Kyšic

Ejpovická budova má již svojí finální podobu

Archeologové stále provádí výzkum

Příprava železničního spodku v zářezu Klabava

Betonáž podchodu na Klabavě

Březen 2014

Začalo vrtání pilot u vjezdových portálů

Výstavba výpravní budova v Ejpovicích je již u konce

Výstavba podchodu v Ejpovicích je v plném proudu

Začne betonáž podchodu na Klabavě

Zářez Klabava má téměř již svoji podobu

Únor 2014

Práce na mostě v Ejpovicích jsou v plném proudu

Demontáž kolejových polí v Rokycanech

Zářez Klabava je již téměř u konce

Stále probíhá archeologický výzkum

Leden 2014

Zahájena výstavba nové výpravní budovy v zastávce Ejpovice

Demontáž části kolejového svršku v úseku Ejpovice Rokycany

Demontáž trakčního vedení a výstavba nového trakčního vedení

Zahájeny přípravy na opravu železničního mostu v Ejpovicích

Prosinec 2013

Výkop přeložky Klabava

Betonáž nových patek pro stožáry trakčního vedení

Setkání s občany v Klabavě

Stále probíhá archeologický výzkum

Listopad 2013

Hloubení zářezu na přeložce Ejpovice

Slavnostní zahájení stavby

Demontáž přístřešku v zastávce Ejpovice

Setkání s občany v Ejpovicích

Kácení stromů Ejpovice-Dýšina

Betonáž nových patek pro stožáry trakčního vedení

Říjen 2013

Kácení dřevin u stanice Ejpovice

Září 2013

Omezení zemních prací z důvodu archeologického výzkumu

Více zde

Vytyčování budoucí trasy

Skrývání ornice u Klabavy

Skrývaní ornice pod Kyšicemi

Srpen 2013

Stavba zahájena

Umístění informačních billboardů

PRŮBĚH VÝSTAVBY